Snails‘Alīlea

Bubble shell

Haupu

Kio

Kūpe‘e

Leho

Leho ahi

Leho kikokiko

Leho kolea

Leho ‘ōkala

Leho ‘ōpule

Leho pāuhu

Leho puna

Makaloa

Neothais harpa

Pipipi

Pipipi kolea

Pipipi kolea echinolittorina

Pipipi kolea Littoraria

Pōleholeho

Pūpū ‘alā cone snails

Pupu ‘awa

Pūpū awa Thais aperta

Pūpū awa Thais intermedia

Pūpū makaawa Morula granulata

Pūpū makaloa Drupa morum

Pūpū makaloa Drupa ricina

Pūpū makaloa Morula

Pūpū makaloa Morula uva