Opihi







ʻOpihi ʻālinalina

ʻOpihi awa

ʻOpihi kōʻele

ʻOpihi makaiauli